மன்னார் உட்பட பல இடங்களில் பிறை கண்டதாக அறிவிப்பு

மன்னார் மரிச்சிக்கட்டி ஹுனைஸ் நகர் குபா ஜும்மா பள்ளிவாயல் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.மன்னார் உட்பட பல இடங்களில் பிறை கண்டதாக அறிவிப்பு மன்னார் உட்பட பல இடங்களில் பிறை கண்டதாக அறிவிப்பு Reviewed by Vanni Express News on 6/15/2018 12:17:00 AM Rating: 5