அஜித் மான்னப்பெருமவின் பதவியில் மாற்றம்

பிரதி அமைச்சர் அஜித் மான்னப்பெரும மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றுச் சூழல் இராஜாங்க அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இதற்கு முன்னர் அவர் சுற்றுச் சூழல் பிரதி அமைச்சராக கடமையாற்றிக் கொண்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
அஜித் மான்னப்பெருமவின் பதவியில் மாற்றம் அஜித் மான்னப்பெருமவின் பதவியில் மாற்றம் Reviewed by Vanni Express News on 1/31/2019 05:04:00 PM Rating: 5