மூன்று சர்வதேச விருதுகளும் ஐந்து நாடுகளுடைய விசேட சிறப்பு விருதுகளும்

சர்வதேச அறிவியல் புலமை, கண்டுபிடிப்பு மற்றும் தொழினுட்பக் கண்காட்சி மற்றும் போட்டி - 2019 

1. SHOES' HELPER எனும் கண்டுபிடிப்புக்கு பொதுப் பயன்பாடுகள் தொழினுட்ப பிரிவில் "சர்வதேச வெள்ளி விருதும்" , Association of British Investors & innovators of United Kingdom இருந்து SPECIAL PRIZE AWARD ,

Manila Young Inventors Association of Philippines இருந்து PHILIPPINES GOLD விருதும்

02. TWO WHEELS' HELPER எனும் கண்டுபிடிப்புக்கு பொறியியல் தொழினுட்ப பிரிவில் "சர்வதேச வெண்கல விருதும்" Macao Invention and 
Innovation Association of Macao இருந்து LEADING INNOVATION AWARD ,

Indian Innovator Association of India இருந்து SPECIAL INNOVATION விருதும்

03. WIRE BUILDING TOOL எனும் கண்டுபிடிப்புக்கு கட்டிட நிர்மாண தொழினுட்ப பிரிவில் " சர்வதேச வெண்கல விருதும்",

Citizen Inventor & Innovator Association of Singapore இருந்து OUTSTANDING INNOVATION விருதும்
மூன்று சர்வதேச விருதுகளும் ஐந்து நாடுகளுடைய விசேட சிறப்பு விருதுகளும் மூன்று சர்வதேச விருதுகளும் ஐந்து நாடுகளுடைய விசேட சிறப்பு விருதுகளும் Reviewed by Vanni Express News on 2/06/2019 11:12:00 PM Rating: 5