haiiii

இராஜாங்க மற்றும் அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் விபரம் - ஒரே பார்வையில்

புதிய அரசாங்கத்தின் புதிய அமைச்சர்கள், இராஜாங்க அமைச்சர்கள் மற்றும் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்புக் குழு தலைவர்கள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ முன்னிலையில் பதவியேற்கும் நிகழ்வு இன்று (12) நடைபெற்றது.

கண்டி, மகுல்மடுவவில் இந்நிகழ்வு இடம்பெற்றது.

நிகழ்வில் மாவட்ட அபிவிருத்தி ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கான நியமனங்கள் முதலில் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷவினால் வழங்கி வைக்கப்படுகின்றன.

நியமனங்களை பெற்றுக் கொண்ட மாவட்ட ஒருங்கிணைப்புக் குழு தலைவர்கள் விபரம்,

கொழும்பு – பிரதீப் உதுகொட
கம்பஹா மாவட்டம் – சமன் பிரதீப் விதான
களுத்துறை – சஞ்சீவ எதிரிமான்ன
கண்டி – வசந்த யாப்பா பண்டார
மாத்தளை – எஸ். நாமக்க பண்டார
நுவரெலியா – எஸ். பி. திசாநாயக்க
காலி – சம்பத் அத்துகோரள
மாத்தறை – நிபுண ரணவக்க
ஹம்பாந்தோட்டை – உபுல் கலப்பத்தி
குருநாகல் – குணபால ரத்னசேகர
புத்தளம் – அசோக பிரியந்த
அநுராதபுரம் – எச். நந்தசேன
பொலன்னறுவை – அமரகீர்த்தி அத்துகோரள
பதுளை – சுதர்ஷன தெனிபிட்டிய
மொனராகலை – குமாரசிறி ரத்நாயக்க
இரத்தினபுரி – அகில எல்லாவல
கேகாலை – திருமதி ராஜிகா விக்ரமசிங்க

இதனைத் தொடர்ந்து புதிய அரசாங்கத்தின் இராஜாங்க அமைச்சர்கள் பதவியேற்றுக் கொண்டனர். புதிய இராஜாங்க அமைச்சர்களின் விபரம்,

01. சமல் ராஜபக்ஷ - உள்ளக பாதுகாப்பு, உள்நாட்டு அலுவல்கள் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவம்
02. பியங்கர ஜெயரட்ன - வௌிநாட்டு தொழில் வாய்ப்பு மேம்பாடு மற்றும் சந்தைபடுத்தல்
03. துமிந்த திசாநாயக்க - சூரிய சக்தி, காற்று மற்றும் நீர் மின் உற்பத்தி கருத்திட்டம்
04. தயாசிறி ஜயசேகர - பெட்டிக் கைத்தறி துணிகள் மற்றும் உள்நாட்டு ஆடை உற்பத்தி
05. லசந்த அழகியவண்ண - கூட்டுறவு சேவைகள் மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு
06. சுதர்ஷனி பெர்ணான்டோபிள்ளை - சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு மற்றும் சிறைக்கைதிகள் புனர்வாழ்வு
07. அருந்திக பெர்ணான்டோ - தென்னை, கித்துல், பனை மற்றும் இறப்பர் செய்கை மேம்பாடு மற்றும் அது சார்ந்த பல்துறை உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி பல்வகைப்படுத்தல்
08. நிமல் லன்சா - கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்
09. ஜயந்த சமரவீர - குத வசதிகள், கொள்கலன் முனையங்கள், துறைமுக விநியோக வசதிகள், இயந்திர படகுகள் மற்றும் கப்பல் தொழில் அபிவிருத்தி
10. ரொஷான் ரணசிங்க - காணி முகாமைத்துவ அலுவல்கள் மற்றும் அரச தொழில் முயற்சி காணிகள் மற்றும் சொத்துகள் அபிவிருத்தி
11. கனக ஹேரத் - கம்பனி தோட்டங்களை சீர்திருத்துதல், தேயிலை தோட்டங்களை நவீனமயப்படுத்தல் மற்றும் தேயிலை ஏற்றுமதி மேம்பாடு
12. விதுர விக்ரமநாயக்க - தேசிய மரபுரிமைகள், அருங்கலைகள் மற்றும் கிராமிய சிற்பக்கலைகள் மேம்பாடு
13. ஜானக வக்கும்புர - கரும்பு, சோளம், மரமுந்திரி, மிளகு, கருவா, கராம்பு, வெற்றிலை உள்ளிட்ட சிறு பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அபிவிருத்தி
14. விஜித வேருகொட - அறநெறி பாடசாலைகள் மற்றும் பிக்குமார் கல்வி, பௌத்த பல்கலைக்கழகம்
15. ஷெஹான் சேமசிங்க - சமுர்த்தி வதிவிட பொருளாதார, நுண் நிதிய, சுய தொழில் வியாபார அபிவிருத்தி மற்றும் கீழுழைப்பு பயன்பாட்டு அரசாங்க வளங்கள் அபிவிருத்தி
16. மொஹான் டி சில்வா - உர உற்பத்தி மற்றும் வழங்கல், இரசாயன உரங்கள் மற்றும் கிருமி நாசினி பாவனை ஒழுங்குருத்துகை
17. லொஹான் ரத்வத்த - இரத்தினக்கல், தங்க ஆபரணங்கள் மற்றும் கனிய வளங்கள் சார்ந்த கைத்தொழில்
18. திலும் அமுனுகம - வாகன ஒழுங்குருத்துகை, பேருந்து போக்குவரத்து சேவைகள் மற்றும் புகையிரத பெட்டிகள் மற்றும் மோட்டார் வாகன கைத்தொழில்
19. விமலவீர திசாநாயக்க - வன ஜீவராசிகள் பாதுகாப்பு, யானை வேலி மற்றும் அகழிகளை நிர்மாணித்தல் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள்
21. தாரக பாலசூரிய - பிராந்திய உறவு நடவடிக்கைகள்
22. இந்திக அனுருத்த - கிராமிய வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை மற்றும் கட்டிடப்பொருள் கைத்தொழில்
23. கான்சன விஜயசேகர - அலங்கார மீன்கள், நன்னீர் மீன்கள், இரால்கள் வளர்த்தல், கடற்றொழில் துறைமுகங்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் பல நாள் கடற்தொழில் அபிவிருத்தி மற்றும் மீன் ஏற்றுமதி
24. சனத் நிஷாந்த - கிராமிய மற்றும் பிரதேச நீர் கருத்திட்ட அபிவிருத்தி
25. சிறிபால கமலத் - மகாவலி வலையங்களை அண்டியுள்ள கால்வாய்களின் அகழிகள் மற்றும் குடியிருப்பு பொது உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்
26. சரத் வீரசேகர - மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி
27. அனுராத ஜயரத்ன - கிராமிய வயல்கள், அண்டியுள்ள குளங்கள், நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் நீர்பாசன அபிவிருத்தி
28. சதாசிவம் வியாழேந்திரன் - தபால் சேவைகள் மற்றும் வெகுசன ஊடக, தொழில் அபிவிருத்தி
29. தேனுக விதான கமகே - கிராமிய மற்றும் பாடசாலை விளையாட்டு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்பாடு
30. சிசிர ஜயகொடி - சுதேச வைத்திய முறைகளின் மேம்பாடு, கிராமிய ஆயுர்வேத வைத்தியசாலைகள் அபிவிருத்தி மற்றும் சமூக சுகாதாரம்
31. பியல் நிஷாந்த டி சில்வா - மகளீர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்ப கல்வி, அறநெறி பாடசாலைகள், கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலை உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்
32. பிரசன்ன ரனவீர - பிரம்புகள், பித்தளை, மட்பாண்டங்கள், மரபொருட்கள் மற்றும் கிராமிய கைத்தொழில் மேம்பாடு
33. டீ.வீ. சானக்க - விமான சேவைகள் மற்றும் ஏற்றுமதி வலையங்கள் அபிவிருத்தி
34. டீ.பீ. ஹேரத் - கால்நடை வளங்கள், பண்ணைகள் மேம்பாடு, பால் மற்றும் முட்டை சார்ந்த கைத்தொழில்
35. ஷசீந்ர ராஜபக்ஷ - நெல் மற்றும் தானிய வகைகள், மரக்கறி, பழங்கள், மிளகாய், வெங்காயம், உருளை கிழங்கு மற்றும் விதை உற்பத்தி, உயர் தொழில்நுட்ப விவசாய உற்பத்தி
36. நாலக கொடஹேவா - நகர அபிவிருத்தி, கரையோர பாதுகாப்பு, கழிவுப் பொருள் அகற்றிகை மற்றும் சமுதாய தூய்மைப்படுத்தல்
37. ஜீவன் தொண்டமான் - தோட்ட வீடமைப்பு மற்றும் சமுதாய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்
38. அஜித் நிவாட் கப்ரால் - நிதி மற்றும் மூலதன சந்தை மற்றும் அரச தொழில் முயற்சி மறுசீரமைப்பு
39. சீதா அரம்பேபொல - திறன்கள் அபிவிருத்தி, தொழில், கல்வி மற்றும் தகவல் தொழில் நுட்பம்
40. சன்ன ஜயசுமன - ஔடத உற்பத்திகள் மற்றும் வழங்கல்கள் மற்றும் ஒழுங்குருத்துகை

பின்னர், அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்களுக்கான நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டன. இதன்படி தமது நியமனங்களை பெற்றுக்கொண்ட அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்களின் விபரம்,

01. பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ - நிதி, புத்த சாசனம், சமய அலுவல்கள் மற்றும் கலாசாரம்
02. நிமல் சிறிபால டி சில்வா - தொழில்
03. ஜீ.எல்.பீரிஸ் - கல்வி
04. பவித்ரா வன்னியாராச்சி - சுகாதாரம்
05. தினேஸ் குணவர்தன - வௌிநாட்டு
06. டக்ளஸ் தேவானந்தா - கடற்றொழில்
07. காமினி லொக்குகே - போக்குவர்த்து
08. பந்துல குணவர்தன - வர்த்தகம்
09. ஆர். எம். சீ. பீ. ரத்னாயக்க - வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன பாதுகாப்பு
10. ஜனக பண்டார தென்னகோன் - அரச சேவைகள் மாகாண சேவைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி
11. கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல - வெகுசன ஊடகத் துறை
12. சமல் ராஜபக்ஷ - நீர்பாசனத் துறை
13. டலஸ் அழகப்பெரும - மின் சக்தித் துறை
14. ஜொன்ஸ்டன் பெர்ணான்டோ - நெடுஞ்சாலைகள்
15. விமல் வீரவன்ச - கைத்தொழில்
16. மஹிந்த அமரவீர - சுற்றாடல்
17. எஸ். எம். சந்திரசேன - காணி
18. மஹிந்தானந்த அலுத்கமகே - கமத்தொழில்
19. வாசுதேவ நாணயக்கார - நீர் வழங்கல்
20. உதய பிரபாத் கம்மன்பில - வலுசக்தி
21. ரமேஷ் பத்திரன - பெருந்தோட்டம்
22. பிரசன்ன ரணதுங்க - சுற்றுலா
23. ரோஹித்த அபேகுணவர்தன - துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல்
24. நாமல் ராஜபக்ஷ - இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டு
25. அலி சப்ரி - நீதி.
இச் செய்தி பற்றி உங்கள் கருத்து vanniexpressnews@gmail.com என்ற ஈமைல் முகவரிக்கு அனுப்பி வையுங்கள் | Vanni Express News இணையத்தளத்துக்கு அனுப்பிவைக்கப்படும் ஆக்கங்கள் , செய்திகள் என்பவற்றுக்கு அதனை அனுப்பிவைப்பவர்களே பொறுப்பாளிகள் ஆவர். தவறான அல்லது பிழையான, அவதூறு, பிறர் மனங்களை புண்படுத்தும் செய்திகள் அல்லது தகவல்களுக்கு Vanni Express News நிருவாகம் பொறுப்பாளியல்ல. இதனைக்கருத்தில் கொண்டு கருத்துக்களை பதியவும்
Name

V.E.N.Media News,20,video,8,அரசியல்,6769,இரங்கல் செய்தி,21,இஸ்லாமிய சிந்தனை,430,உதவி,22,உள்நாட்டு செய்திகள்,15695,கட்டுரைகள்,1547,கவிதைகள்,71,சினிமா,338,நேர்காணல்,7,மருத்துவ குறிப்பு,140,வாழ்த்துக்கள்,92,விசேட செய்திகள்,3902,விளையாட்டு,785,வினோதம்,158,வெளிநாட்டு செய்திகள்,2824,வேலைவாய்ப்பு,13,ஜனாஸா அறிவித்தல்,40,
ltr
item
Vanni Express News: இராஜாங்க மற்றும் அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் விபரம் - ஒரே பார்வையில்
இராஜாங்க மற்றும் அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் விபரம் - ஒரே பார்வையில்
https://1.bp.blogspot.com/---7BaBCrOFk/XzOPk4WVIqI/AAAAAAABl7w/hUqCq5VNEBEkBVBEs69QZd9XEXB4GURvQCLcBGAsYHQ/s640/V.E.N.Media.jpg
https://1.bp.blogspot.com/---7BaBCrOFk/XzOPk4WVIqI/AAAAAAABl7w/hUqCq5VNEBEkBVBEs69QZd9XEXB4GURvQCLcBGAsYHQ/s72-c/V.E.N.Media.jpg
Vanni Express News
http://www.vanniexpressnews.com/2020/08/new_13.html
http://www.vanniexpressnews.com/
http://www.vanniexpressnews.com/
http://www.vanniexpressnews.com/2020/08/new_13.html
true
3693659101688311337
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy